POGOJI POSLOVANJA

VRANIČAR, d.o.o.

VRANA

Izposoja vozil

SPLOŠNI POGOJI
1.člen
UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je najemodajalec lastnik avtomobila iz 3.člena te pogodbe (v nadaljevanju: vozilo), da najemojemalec sprejme v najem vozilo navedeno v 3.členu te pogodbe, pod pogoji kot je določeno s to pogodbo.

2.člen
ČAS TRAJANJA NAJEMA

2.1. Najem vozila je dogovorjen za obdobje, ki je navedeno v Pogodba o najemu in predaji vozila.

3.člen
PREDMET NAJEMNE POGODBE

3.1. Predmet najemne pogodbe je naveden v Pogodba o najemu in predaji vozila.

4.člen
CENA NAJEMA

4.1. Cena najema vozila po veljavnem ceniku, ki velja od 1.1.2018 in je objavljen na spletni strani www.vranicar.eu .
4.2. V ceno je vključeno:
– nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
– letna slovenska in avstrijska vinjeta
– prevoženih 500kilometrov na dan najema za osebna vozila in potniški kombi, ter 300km na dan najema za tovorna vozila. Prekoračeni kilometri se obračunavajo 0,24evra+DDV za vsak kilometer.
– zelena karta.

4.3. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno strinja, da ga bremenijo vsi stroški, ki bi nastali v času najema vozila iz naslova morebitnih prometnih prekrškov in poškodb. Vsak tak strošek, se zaveže najemnik poravnati najemodajalcu nemudoma na njegov transakcijski račun odprt pri Gorenjska banka d.d. SI56 0700 0000 3678 136., oziroma drugače po dogovoru.

5.člen
PLAČILO

5.1 . Ob rezervaciji vozila najemnik plača dogovorjen znesek najema vozila, za točno določene dni najema vozila. Na dan prispelega plačila akontacije je termin dejansko potrjen in rezerviran.
5.2. Kadar pride do izrednega dogovora o odlogu plačila najemnika in najemodajalca, najemodajalec določi datum in uro, do katerega mora najemnik poravnati svoje obveznosti najema.
V koliko najemnik ne poravna svojih obveznosti do dogovorjenega datuma in ure, se začne obračunavati najem po naslednjem ceniku:
Vsaka zamujena ura, od dogovorjene ure plačila, se zaračunava 20,00 (dvajset) EUR/uro. V kolikor bi najemnik s plačilom najema zamujal več kot 3(tri) ure se mu zaračuna dodaten dan najema vozila. Več dnevna zamuda plačila najema pa se obračunava po dvojni veljavni ceni iz cenika(na dan), za vsak dan zamude najemnika do dneva vračila vozila.
5.3. V primeru kršitev pogodbe glede plačila najema vozila ter splošnega kršenja členov pogodbe, lahko najemodajalec predčasno prekine pogodbo in odvzame vozilo. Pred odvzemom vozila, se najemnika opozori.
5.4. V primeru, da je najemnik pravna stranka in ne poravna zapadlih dolgov, bodo nastali in zapadli dolgovi naslovljeni na lastnika podjetja.

6.člen
VARŠČINA

6.1. Na dan prevzema vozila bo najemnik pri najemodajalcu deponiral varščino v višini od 500 EUR do 1000 EUR (odvisno od tipa vozila) za pokritje morebitnih naslednjih stroškov:
– zunanjih poškodb na vozilu,
– notranjih poškodb na vozilu, ki jih povzroči najemnik,
– manjkajoče opreme,
– čiščenje notranjosti ali zunanjosti vozila.
O plačilu varščine najemodajalec najemniku izda potrdilo o plačilu varščine.
6.2. Če je vozilo ob vrnitvi nepoškodovano, se varščina v celotni vrne najemniku, pod pogojem, daje najemnik uporabljal najeto vozilo v skladu z določili te pogodbe in plačal vse stroške, ki niso všteti v ceno najema po tej pogodbi ter ni povzročil nobene škode, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Vračilo varščine se najemniku vrne ob vrnitvi vozila.

7.člen
ODPOVED NAJEMA VOZILA

7.1. Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema vozila. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov odpovedi, katerih znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi in sicer v višinah, ki so določene v drugi točki tega člena. Stroški transakcije, v višini 4% (štiri) celotnega zneska, odpadejo na najemnika.
7.2. Znesek odpovedi najema vozila je odvisen od dneva odpovedi ter znaša:
– če je najem vozila odpovedan več kot 14 (štirinajst) dni pred začetkom najemnega obdobja 15% (petnajst) vrednosti najema,
– če je najem vozila odpovedan od 7 (sedem) do 13 (trinajst) dni pred začetkom najemnega obdobja – 25% (petindvajset) vrednosti najema,
-če je najem vozila odpovedan od 2 (dva) do 6 (šest) dni pred začetkom najemnega obdobja 35 % (petintrideset) vrednosti najema
7.3. V primeru, da najemnik poda odpoved najema I (en) dan pred začetkom najema ali isti dan oziroma ne prevzame vozila, si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska predplačila plačanega ob rezervaciji, oziroma zaračunavanja zneska za predviden čas najema.
7.4. Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema vozila.
7.5. Najemnik je ob rezervaciji vozila seznanjen z vsemi stroški, ki bi mu nastali ob morebitni odpovedi najema vozila, s čimer se najemnik izrecno strinja in nad navedenimi stroški nima nobenih pripomb.

8.člen
PREVZEM, VRNITEV IN ČIŠČENJE VOZILA

8.1. Vozilo se prevzame po uri na dan začetka najemnega obdobja, ki ga določa Pogodba o najemu in predaji vozila. Vrnitev vozila se izvede zadnji dan najema vozila in sicer najkasneje do ure, ki je zavedena v Pogoba o najemu in predaji vozila.
8.2. Dan prevzema in dan vrnitve skupaj štejeta kot en dan najema vozila.
8.3. Prevzem in predaja vozila se vršita na naslovu Mejna ulica 49, 2000 Maribor ali na drugem mestu po dogovoru.
8.4. Vsaka zamujena ura od ure, ki je navedena v 2. členu te pogodbe, se zaračuna 20,00 (dvajset) EUR/uro. V kolikor bi najemnik z vrnitvijo vozila zamujal več kot 3 (tri) ure se mu zaračuna dodaten dan najema vozila. Več dnevna zamuda najemnika pa se obračunava po dvojni veljavni ceni iz cenika na dan, za vsak dan zamude najemnika do dneva vračila vozila.
V primeru zamude pri plačilu najetega vozila (rok plačila za izdan račun je že zapadel), lahko najemodajalec prekine pogodbo z najemnikom, kateri paje dolžan vozilo nemudoma vrniti. Pri zamudi s plačili se obračunavajo zakonsko določene obresti.
8.5. Ne glede na določilo iz predhodnega odstavka lahko najemnik vozilo vrne kasneje kot določa ta pogodba, pod pogojem, da o tem predhodno obvesti najemodajalca in se najemodajalec s tem strinja.
8.6. Podaljšanje najema vozila je možno med najemom vozila, glede na razpoložljivost vozila.
8.7. Vozilo se mora vrniti s takšnim stanjem rezervoarja, kot je bil prevzet.
8.7. l . V primeru, da stanje (količina) rezervoarja za gorivo ni takšno kot je bilo ob prevzemu, se najemniku zaračuna stroške goriva po dnevnem ceniku Petrola za manjkajoči del goriva, ter strošek storitve dotočenja goriva, ki znaša po veljavnem ceniku 15 (petnajst) EUR.
Zaračunan strošek se najemniku v prvi vrsti odbije od vračila deponirane varščine iz 6. člena te pogodbe, v kolikor to ne bi bilo mogoče, ker bi morebitna povzročena škoda najemnika na vozilu presegala znesek izročene varščine, se zaveže najemnik najemodajalcu zaračunan strošek goriva iz predhodnega stavka poravnati v gotovini na dan vračila vozila.
8.7.2. V primeru vračila umazanega vozila plačate storitev čiščenja po veljavnem ceniku pogodbenega partnerja, pooblaščenega za izvajanje.
8.8. Ob prevzemu vozila se opravi pregled celotnega vozila (tehnični pregled opreme, mehanike, karoserije, motorja,…), preveri se delovanje vseh naprav v vozilu na podlagi česar se sestavi prevzemni zapisnik. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe vozila,… se vpišejo v prevzemni zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Ob vrnitvi se s primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu vozila in zabeležene v prevzemnem zapisniku.
8.9. V primeru višje sile, zaradi katere bi najemnik zamujal z vračilom vozila, je dolžan najemnik obvestiti nąjemodajalca po telefonu glede vzroka zamude in sporočiti predviden čas vračila vozila.

9.člen
VOZNIK

9.1. Voznik najetega vozila mora imeti veljavno vozniško dovoljenje vsaj 3 (tri) leta in na dan prevzema vozila dopolnjenih najmanj 21 (enaindvajset) let.
9.2. Pogodbeni stranki se strinjata, da lahko vozilo vozi tudi oseba, ki ni pogodbena stranka, pod pogojem, daje seznanjena s celotno vsebino te pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje določene s to pogodbo.
9.3. Voznik vozila izrecno izjavlja, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač oziroma ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov oziroma ne bo priznala škode iz zavarovanja. V vozilu je prepovedano kaditi!

10.člen
PREPOVEDANA RABA VOZILA

10.1. Najemnik se obveže, da bo vozilo koristil izključno v turistične namene in uporabo vozila za lastne namene prevoza, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.
10.2. Najemniku je prepovedana uporaba vozila za:
– udeležbo vozila na motorističnih prireditvah ali uporabo vozila kot testno vozila,
– za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi,
– za prevoz orožja, mamil in podobno,
– za nadaljnje sklepanje najemov,
– za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.

11.člen
POTOVANJE V TUJINO

11.1. Z vozilom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, daje to z najemodajalcem prej dogovorjeno in je vozilo ustrezno zavarovano.
11.2. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge škode, povzročene na vozilu, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in zaščito vozila.

12.člen
POPRAVILA

12.1. V primeru okvare vozila v času najema (potovanja) najemnik o tem obvesti najemodajalca. Najemodajalec določi nadaljnja postopanja. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu predloži originalni račun za popravilo, ki se mora glasiti na lastnika vozila. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

13.člen
OBNAŠANJE V PRIMERU NEZGODE

13.1. Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na vozilu v primeru nesreče (prometna nesreča, kraja, vlom v vozilo, poškodba na parkirišču itd.) prijavil policiji (pristojno v državi kjer se je nesreča pripetila) in nemudoma poklical najemodajalca.
13.2. Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo, evropsko poročilo o nezgodi, policijski zapisnik in skico o poškodbah vozila. Nezgodni zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode.
V primeru, da najemodajalec ne prejme dokumentacije v ustreznem in dogovorjenem času, oziroma, da najemnik zavlačuje z izdajo ustrezne dokumentacije o nastali nesreči, mu najemodajalec izstavi račun za nastale stroške na vozilu, katere poravna najemnik vozila.
V primeru da nastane dolg s strani fizične osebe ali podjetja do najedomadajlca in pride do izvršbe, lastnik podjetja(ki je najelo vozilo) osebno prevzema vse terjatve.
13.3. V primeru prometne nezgode, ki jo povzroči voznik avtomobila oziroma najemnik, krije vse stroške najemnik sam.

14.člen
ZAVAROVANJE

14.1. Vozilo je obvezno in dodatno zavarovano.

15.člen
ODGOVORNOST NAJEMNIKA

15.1. Najemnik odgovarja za morebitno škodo povzročeno zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov.
15.2. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenosti voznika do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.
15.3. V primeru, da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne plačilo, je dolžan škodo pokriti najemnik.
15.4. Za prometne prekrške, ki ne izhajajo oz. izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik sam.
15.5. Najemnik se obveže, da ima dokumente in ključe vozila ves čas najema pri sebi. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila, kar pomeni, da vse stroške krije najemnik sam.
15.6. Najemnik mora z vozilom ravnati kot skrben in vesten gospodar.
15.7. Najemnik s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, daje seznanjen s stanjem vozila, ki ga najema in da vozilo najema na lastno odgovornost.

16.člen
ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

16.1 . Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v vozilu. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega vozila na dan začetka najema, se stranki dogovorita za drug termin najema vozila oziroma se vrne vplačani znesek.
16.2. V nobenem primeru pravna oseba VRANIČAR D.O.O. ne prevzema nobene druge odgovornosti.

17.člen
PRISTOJNO SODIŠČE

17.1. Najemodajalec in najemnik bosta morebitna nesoglasja iz te pogodbe reševala sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

18.člen

18.1. Vsako morebitno, naknadno dogovorjeno spremembo bosta stranki urejali s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi (v nadaljevanju Aneks k pogodbi),
18.2. V primeru ničnosti posameznega pogodbenega določila to ne vpliva na veljavnost ostalih določil pogodbe.